! ♥ ! Darmowa Dostawa od 250zł ! ♥ !

 

Regulamin konkursu z okazji dni dziadków

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs zwany dalej „Konkursem” prowadzony będzie pod nazwą "Piękne historie i zwyczaje naszych dziadków" i polega na opisaniu historii, zwyczajów bądź wspomnienia związanego z dziadkami uczestnika w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. Organizatorem Konkursu jest:
  Firma "STELLER" TOMASZ STELLER z siedzibą w 80-822 Gdańsk ul. Żabi Kruk 14 wpisanym w tym charakterze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą numer NIP: 5831960142 , Regon: 220808720 , zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.

§2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa na Facebooku profil: https://www.facebook.com/PracowniaMyClover/ od 21.01.2021 r. od momentu ogłoszenia do 24.01.2021 r (godz. 23:59).
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, oraz osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  a) Odpowiedź na pytanie konkursowe

§3 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody, po 1 dla każdego zwycięzcy, zwane dalej „Nagrodą”, w postaci dowolnego produktu z oferty srebrnej asortymentu sklepu www.myclover.pl z dowolnym grawerem.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty maksymalnie do dnia 31.01.2021 r.
 3. Wyboru zwycięzców dokonają osoby upoważnione przez Organizatora.
 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu pod postem konkursowym na Facebooku Organizatora konkursu.

§4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres shop@myclover.pl, w terminie 2 dni od jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Nagroda w konkursie będzie miała wartość nie przekraczającą kwoty 420 zł.
 3. Wygrana nagroda nie podlega wymianie na świadczenia pieniężne, ale może zostać wymieniona na inne towary ze strony www.myclover.pl do kwoty 420 zł.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 5. Administratorem danych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Kontakt w sprawie danych osobowych: shop@myclover.pl
 6. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego opisu, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, zwanego dalej „utworem”, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i re-emitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl