! ♥ ! Darmowa Dostawa na terenie Polski ! ♥ !

Regulamin Konkursu - Wygraj Bon na zakupy w myClover

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs zwany dalej „Konkursem” prowadzony będzie pod nazwą "Wygraj Bon na zakupy w myClover" i polega na zrobieniu ciekawego zdjęcia naszego produktu.
 2. Organizatorem Konkursu jest:
  Firma "STELLER" TOMASZ STELLER z siedzibą w 80-822 Gdańsk ul. Żabi Kruk 14 wpisanym w tym charakterze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą numer NIP: 5831960142 , Regon: 220808720 , zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.

§2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa na Instagramie profil: https://www.instagram.com/pracownia_myclover/ oraz na Facebooku profil: https://www.facebook.com/PracowniaMyClover od 2.04.2021 r. od momentu ogłoszenia do 31.12.2021 r (godz. 23:59).
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, oraz osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków Facebook:
  1. Zrobić zdjęcie z produktem myClover i umieścić je pod postem konkursowym danego miesiąca
  2. Oznaczyć zdjęcie hasztagiem #konkursmyclover
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków Instagram:
  1. Zrobić zdjęcie z produktem myClover
  2. Oznaczyć zdjęcie hasztagiem #konkursmyclover
  3. Oznaczyć @pracownia_myclover na zdjęciu

§3 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostanie 9 nagród, po jednej na każdy miesiąc, dla jednego zwycięscy w miesiącu, zwane dalej „Nagrodą”, w postaci Bonu na zakupy o wartości 250 zł do wykorzystania na stronie https://myclover.pl
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty maksymalnie do dnia 1 dnia każdego kolejnego miesiąca.
 3. Wyboru zwycięzców dokonają osoby upoważnione przez Organizatora.
 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu 1 dnia każdego miesiąca na Instagramie i Facebooku Organizatora konkursu.

§4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres shop@myclover.pl, w terminie 2 dni od jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Nagroda w konkursie będzie miała wartość 250 zł
 3. Wygrana nagroda nie podlega wymianie na świadczenia pieniężne.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 5. Administratorem danych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Kontakt w sprawie danych osobowych: shop@myclover.pl
 6. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego opisu, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, zwanego dalej „utworem”, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i re-emitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl